مقاله ها

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
نوشته شده توسط سیروس مجللی دسته: قرآن
نمایش از 20 مرداد 1393 بازدید: 1318

اتبع بدون پسوند ۲۸بار ذکر شده که در ۱۹ سوره دیده می شود

رديف

آيه

سوره

۱

۱۶۲

۳

۲

۱۲۵

۴

۳

۱۶

۵

۴

۵۰-۵۶-۱۰۶

۶

۵

۱۷۶-۲۰۳

۷

۶

۱۵-۱۰۹

۱۰

۷

۱۱۶

۱۲

۸

۶۵

۱۵

۹

۱۲۳

۱۶

۱۰

۲۸-۸۵-۸۹-۹۲

۱۸

۱۱

۱۶-۴۷-۱۲۳

۲۰

۱۲

۷۱

۲۳

۱۳

۵۰

۲۸

۱۴

۲۹

۳۰

۱۵

۱۵

۳۱

۱۶

۲

۳۳

۱۷

۱۱

۳۶

۱۸

۹

۴۶

۱۹

۱۸

۷۵

 

 

گفتا که ای بنده من تو از منی بسوی من خواهی گشت-----------------یکبار اگر توبه کنی بسوی نور خواهی گشت   محقق و نویسنده: سیروس مجللی www.quran19.ir  
شما اینجا هستید:  

آیا باور میکنید که کلمه :

من السماء ماء ۲۰ بار ذکر شده که در

توزده سوره از قرآن دیده میشود
کلمه ابصار

سی وهشت بار (۲×۱۹) در قرآن مجــــید ذکر شده

محقق ونویسنده: سیروس مجللی