☂حاضرین☂

ما 14 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

تاریخ و زمان فعلی

یکشنبه, ۰۷ جون ۲۰۲۰
یکشنبه, ۱۸ خرداد ۱۳۹۹
یکشنبه, ۱۵ شوال ۱۴۴۱

تاریخ

یکشنبه, 18 خرداد 1399
امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

 لون در آخر آیات ۲۶۶ بار ذکر شده

مانند: تعقلون-یفعلون-تعملون-یقتلون-ضالون-و.....

۱۴=۲۶۶:۱۹

رديف

آيه

سوره

۱

۴۴

۲

۲

۷۱

۲

۳

۷۳

۲

۴

۷۴

۲

۵

۷۶

۲

۶

۸۵

۲

۷

۸۷

۲

۸

۹۶

۲

۹

۱۳۴

۲

۱۰

۱۴۰

۲

۱۱

۱۴۱

۲

۱۲

۱۴۴

۲

۱۳

۱۴۹

۲

۱۴

۱۶۴

۲

۱۵

۱۷۱

۲

۱۶

۲۴۲

۲

۱۷

۶۵

۳

۱۸

۹۰

۳

۱۹

۹۸

۳

۲۰

۹۹

۳

۲۱

۱۱۸

۳

۲۲

۱۵۳

۳

۲۳

۱۶۳

۳

۲۴

۸

۵

۲۵

۲۲

۵

۲۶

۵۸

۵

۲۷

۶۲

۵

۲۸

۶۶

۵

۲۹

۷۰

۵

۳۰

۷۱

۵

۳۱

۷۹

۵

۳۲

۱۰۳

۵

۳۳

۱۰۵

۵

۳۴

۱

۶

۳۵

۳۲

۶

۳۶

۴۳

۶

۳۷

۶۰

۶

۳۸

۸۸

۶

۳۹

۱۰۸

۶

۴۰

۱۱۱

۶

۴۱

۱۲۲

۶

۴۲

۱۲۷

۶

۴۳

۱۳۱

۶

۴۴

۱۳۲

۶

۴۵

۱۵۰

۶

۴۶

۱۵۱

۶

۴۷

۱۵۹

۶

۴۸

۴

۷

۴۹

۴۳

۷

۵۰

۱۱۸

۷

۵۱

۱۲۹

۷

۵۲

۱۳۸

۷

۵۳

۱۳۹

۷

۵۴

۱۴۷

۷

۵۵

۱۵۹

۷

۵۶

۱۶۹

۷

۵۷

۱۷۳

۷

۵۸

۱۷۹

۷

۵۹

۱۸۰

۷

۶۰

۱۸۱

۷

۶۱

۲

۸

۶۲

۲۲

۸

۶۳

۹

۹

۶۴

۱۶

۹

۶۵

۹۴

۹

۶۶

۱۰۵

۹

۶۷

۱۲۱

۹

۶۸

۷

۱۰

۶۹

۱۲

۱۰

۷۰

۱۴

۱۰

۷۱

۱۶

۱۰

۷۲

۲۳

۱۰

۷۳

۳۶

۱۰

۷۴

۴۱

۱۰

۷۵

۴۲

۱۰

۷۶

۴۶

۱۰

۷۷

۵۱

۱۰

۷۸

۹۲

۱۰

۷۹

۱۰۰

۱۰

۸۰

۱۶

۱۱

۸۱

۲۹

۱۱

۸۲

۳۶

۱۱

۸۳

۵۱

۱۱

۸۴

۱۲۱

۱۱

۸۵

۱۲۳

۱۱

۸۶

۲

۱۲

۸۷

۱۳

۱۲

۸۸

۱۹

۱۲

۸۹

۴۵

۱۲

۹۰

۴۷

۱۲

۹۱

۶۱

۱۲

۹۲

۶۷

۱۲

۹۳

۶۹

۱۲

۹۴

۸

۱۲

۹۵

۱۰۹

۱۲

۹۶

۴

۱۳

۹۷

۱۲

۱۴

۹۸

۵۲

۱۵

۹۹

۵۶

۱۵

۱۰۰

۵۷

۱۵

۱۰۱

۶۱

۱۵

۱۰۲

۹۳

۱۵

۱۰۳

۹۶

۱۵

۱۰۴

۹۷

۱۵

۱۰۵

۵

۱۶

۱۰۶

۱۲

۱۶

۱۰۷

۲۸

۱۶

۱۰۸

۳۲

۱۶

۱۰۹

۴۲

۱۶

۱۱۰

۶۷

۱۶

۱۱۱

۹۱

۱۶

۱۱۲

۹۳

۱۶

۱۱۳

۹۶

۱۶

۱۱۴

۹۷

۱۶

۱۱۵

۹۹

۱۶

۱۱۶

۱۰۸

۱۶

۱۱۷

۵

۲۱

۱۱۸

۱۰

۲۱

۱۱۹

۱۳

۲۱

۱۲۰

۲۳

۲۱

۱۲۱

۲۷

۲۱

۱۲۲

۳۷

۲۱

۱۲۳

۶۷

۲۱

۱۲۴

۹۶

۲۱

۱۲۵

۶۸

۲۲

۱۲۶

۴

۲۳

۱۲۷

۱۹

۲۳

۱۲۸

۲۱

۲۳

۱۲۹

۲۲

۲۳

۱۳۰

۶۳

۲۳

۱۳۱

۸۰

۲۳

۱۳۲

۸۱

۲۳

۱۳۳

۱۰۱

۲۳

۱۳۴

۲۴

۲۴

۱۳۵

۴۱

۲۴

۱۳۶

۵۳

۲۴

۱۳۷

۶۱

۲۴

۱۳۸

۱۴

۲۶

۱۳۹

۲۸

۲۶

۱۴۰

۵۴

۲۶

۱۴۱

۷۴

۲۶

۱۴۲

۱۱۱

۲۶

۱۴۳

۱۱۲

۲۶

۱۴۴

۱۶۹

۲۶

۱۴۵

۱۸۸

۲۶

۱۴۶

۲۰۴

۲۶

۱۴۷

۲۱۲

۲۶

۱۴۸

۲۱۶

۲۶

۱۴۹

۲۲۶

۲۶

۱۵۰

۷

۲۷

۱۵۱

۱۰

۲۷

۱۵۲

۳۴

۲۷

۱۵۳

۳۵

۲۷

۱۵۴

۵۵

۲۷

۱۵۵

۶۰

۲۷

۱۵۶

۷۲

۲۷

۱۵۷

۸۴

۲۷

۱۵۸

۸۸

۲۷

۱۵۹

۹۰

۲۷

۱۶۰

۹۳

۲۷

۱۶۱

۲۹

۲۸

۱۶۲

۳۳

۲۸

۱۶۳

۶۰

۲۸

۱۶۴

۶۶

۲۸

۱۶۵

۸۴

۲۸

۱۶۶

۷

۲۹

۱۶۷

۸

۲۹

۱۶۸

۳۵

۲۹

۱۶۹

۴۸

۲۹

۱۷۰

۵۵

۲۹

۱۷۱

۵۹

۲۹

۱۷۲

۶۳

۲۹

۱۷۳

۷

۳۰

۱۷۴

۲۴

۳۰

۱۷۵

۲۸

۳۰

۱۷۶

۵۸

۳۰

۱۷۷

۱۵

۳۱

۱۷۸

۱۴

۳۲

۱۷۹

۱۷

۳۲

۱۸۰

۱۹

۳۲

۱۸۱

۲۵

۳۴

۱۸۲

۳۳

۳۴

۱۸۳

۶

۳۶

۱۸۴

۱۳

۳۶

۱۸۵

۱۴

۳۶

۱۸۶

۱۶

۳۶

۱۸۷

۳۳

۳۶

۱۸۸

۵۱

۳۶

۱۸۹

۵۲

۳۶

۱۹۰

۵۴

۳۶

۱۹۱

۶۲

۳۶

۱۹۲

۶۸

۳۶

۱۹۳

۷۲

۳۶

۱۹۴

۱۷

۳۷

۱۹۵

۲۴

۳۷

۱۹۶

۲۷

۳۷

۱۹۷

۳۹

۳۷

۱۹۸

۵۰

۳۷

۱۹۹

۶۱

۳۷

۲۰۰

۹۱

۳۷

۲۰۱

۹۶

۳۷

۲۰۲

۱۳۸

۳۷

۲۰۳

۱۵۱

۳۷

۲۰۴

۱۶۷

۳۷

۲۰۵

۱۷۶

۳۷

۲۰۶

۳۵

۳۹

۲۰۷

۳۸

۳۹

۲۰۸

۴۳

۳۹

۲۰۹

۶۴

۳۹

۲۱۰

۷۰

۳۹

۲۱۱

۶۷

۴۰

۲۱۲

۷۸

۴۰

۲۱۳

۷۹

۴۰

۲۱۴

۸۰

۴۰

۲۱۵

۵

۴۱

۲۱۶

۲۰

۴۱

۲۱۷

۲۲

۴۱

۲۱۸

۲۷

۴۱

۲۱۹

۲۵

۴۲

۲۲۰

۳۶

۴۲

۲۲۱

۳

۴۳

۲۲۲

۱۹

۴۳

۲۲۳

۴۴

۴۳

۲۲۴

۷۲

۴۳

۲۲۵

۷۳

۴۳

۲۲۶

۲۱

۴۴

۲۲۷

۳۴

۴۴

۲۲۸

۵

۴۵

۲۲۹

۲۷

۴۵

۲۳۰

۲۸

۴۵

۲۳۱

۲۹

۴۵

۲۳۲

۵

۴۶

۲۳۳

۱۴

۴۶

۲۳۴

۲۳

۴۶

۲۳۵

۴

۴۹

۲۳۶

۱۸

۴۹

۲۳۷

۱۴

۵۱

۲۳۸

۲۷

۵۱

۲۳۹

۳۱

۵۱

۲۴۰

۵۹

۵۱

۲۴۱

۱۶

۵۲

۲۴۲

۱۹

۵۲

۲۴۳

۲۵

۵۲

۲۴۴

۴۰

۵۲

۲۴۵

۲۴

۵۶

۲۴۶

۴۸

۵۶

۲۴۷

۶۹

۵۶

۲۴۸

۱۷

۵۷

۲۴۹

۱۳

۵۸

۲۵۰

۱۵

۵۸

۲۵۱

۱۴

۵۹

۲۵۲

۱۸

۵۹

۲۵۳

۲

۶۱

۲۵۴

۳

۶۱

۲۵۵

۸

۶۲

۲۵۶

۲

۶۳

۲۵۷

۱۱

۶۴

۲۵۸

۷

۶۶

۲۵۹

۲۶

۶۸

۲۶۰

۴۶

۶۸

۲۶۱

۴۰

۷۴

۲۶۲

۴۳

۷۷

۲۶۳

۱

۷۸

۲۶۴

۱۲

۸۲

۲۶۵

۳۲

۸۳

۲۶۶

۳۶

۸۳

    

 

گفتا که ای بنده من تو از منی بسوی من خواهی گشت-----------------یکبار اگر توبه کنی بسوی نور خواهی گشت   محقق و نویسنده: سیروس مجللی www.quran19.ir  

ملک السماوات والارض

کلمه: ملک السماوات والارض

نوزده  بار در قرآن کریم  ذکر شده

ادامه مطلب

 

 

السماوات

باور کردنی نیست اگر بگویم کلمه:

السماوات در ۵۷ سوره دیده میشود

ادامه مطلب

لا اله

تعجب آور است اگر بدانید

كلمه لا اله ۳۸ بار ذكر شده (۱۹*۲)

ادامه مطلب

لا اله الا هو

 آیا باور میکنید که:

 لا اله الا هو

توزده بار در قرآن ذکر شده

ادامه مطلب

ناس

آیا میدانید:

کلمه ناس ۵۷ بار در قرآن ذکر شده

ادامه مطلب

حافظ

کلمه حافظ

نوزده بار در قرآن مبـــین ذکر شده

ادامه مطلب

مقام

 آیا باور میکنید که کلمه :مقام

توزده بار در قرآن ذکر شده

 ادامه مطلب

آیات الله

آیا باور میکنید کلمه: آیات الله

بدون پسوند و پيشوند ۱۹ بار آمده

ادامه مطلب

الناس

آیا باور میکنید که :

کلمه الناس ۱۹۰ بار در قرآن مبین آمده

ادامه مطلب

یعلمون آخر آیات

آیا میدانید کلمه: یعلمون در آخر

آیات نوزده  بار  ذکر شده

 ادامه مطلب

مولا

 آیا باور میکنید که کلمه :  مولا

توزده بار در قرآن ذکر شده

ادامه مطلب

الا الله

حیرت آور است اگر بدانید کلمه:

الا الله  نوزده بار در کل  ذكر شده

ادامه مطلب

اذا قیل

کلمه اذا قیل

نوزده بار در قرآن کریم ذکر شده

ادامه مطلب

صد عن سبیل الله

حیرت آور است اگر بگویم کلمه

صد عن سبیل الله

نوزده بار در قرآن مجیـــــد ذکر شده

ادامه مطلب

 

ص در آخر كلمات

آیا میدانید ص در آخر كلمات ۵۷ بار ذكر شده

 (۱۹×۳)=۵۷

تعداد الله در كل قران

تعداد الله در كل قران بدون بسم الله الرحمن الرحيم اول ايات=۲۵۵۵

 

 

بَقِيَّةُ اللّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَا أَنَاْ عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ﴿۸۶﴾ س ۱۱ اگر مؤمن باشيد باقيمانده [حلال] خدا براى شما بهتر است و من بر شما نگاهبان نيستم (۸۶)

 

 

 

کل الله ۲۵۵۵ بار با کسر بسم الله الرحمن الرحیم بدون شماره

 

۱۲۷۷.۵=۲۵۵۵:۲

 

از اول قرآن تا اول سوره ۱۱دقیقا ۱۲۷۷الله و از اول سوره ۱۱ تا آخر قرآن ۱۲۷۸ الله ذکر شده  که بقیه الله یعنی باقیمانده تفاوت دوعدد ۱ میباشد

 

۱=۱۲۷۸-۱۲۷۷

 

یعنی یکتا پرستی برای شما بهتر است اگر مومن باشید

 

تعداد لله ۱۴۳بار 

 

 

 

جمع ۲۵۵۵ بار الله + ۱۴۳ بار لله=۲۶۹۸

 

۱۴۲=۲۶۹۸:۱۹

 

 

 

 

 

تجری من تحتها الانهار خالدین

آیا باور میکنید که کلمه :

تجری من تحتها الانهار خالدین فیها

توزده بار در قرآن ذکر شده

ادامه مطلب

سماوات

آیا باور می کنید که کلمه:

سماوات ۱۹۰ بار در قرآن مبین ذکر شده

ادامه مطلب

 

السماوات والارض

 آیا باور میکنید که کلمه:السماوات والارض

۱۳۳=۷×۱۹ بار در قرآن ذکر شده

ادامه مطلب

فی الحیاة الدنیا

 آیا باور میکنید که :

  فی الحیاة الدنیا

توزده بار در قرآن ذکر شده

ادامه مطلب

بایاتنا

آیا میتوانید تصور کنید که کلمه:باياتنا

۳=۵۷:۱۹ باردر کل قرآن مجید ذكر شده

ادامه مطلب

طه

ط

عظت دانش در قرآن کریم

سوره ۲۰ با طه آغاز میشود که از اول قرآن تا اول این آیه ۶۳۶ط و از آیه ۲ سوره ۲۰ تا آخر قرآن ۶۳۶ط وجود دارد که در دو طرف آیه مساوی است

لذا ۶۳۶+۶۳۶+حرف ط آیه ۱ سوره طه =۱۲۷۳

۶۷=۱۲۷۳:۱۹

 برای دیدن جدول حرف ط که در دو قسمت تهیه شده روی آدرس های زیر کلیک کنید

http://www.quran19.ir/حرف-ط-در-سوره-طه-1.html

http://www.quran19.ir/حرف-ط-در-سوره-طه-2.html

تشکرون

کلمه تشکرون

نوزده بار در قرآن مجــــید ذکر شده

ادامه مطلب