☂حاضرین☂

ما 12 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

تاریخ و زمان فعلی

جمعه, ۰۵ جون ۲۰۲۰
جمعه, ۱۶ خرداد ۱۳۹۹
جمعه, ۱۳ شوال ۱۴۴۱

تاریخ

پنجشنبه, 15 خرداد 1399
امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

کد رنگهای html

رنگ های اصلی همراه با طیف رنگ هارنگ های اصلی همراه با طیف رنگ ها

000000

000033

000066

000099

0000CC

0000FF

003300

003333

003366

003399

0033CC

0033FF

006600

006633

006666

006699

0066CC

0066FF

009900

009933

009966009966

009999

0099CC

0099FF

00CC00

00CC33

00CC66

00CC99

00CCCC

00CCFF

00FF00

00FF3300FF33

00FF66

00FF99

00FFCC

00FFFF00FFFF

330000

330033

330066

330099

3300CC

3300FF

333300

333333

333366333366

333399

3333CC

3333FF

336600

336633

336666336666

336699

3366CC

3366FF

339900

339933

339966

339999

3399CC

3399FF3399FF

33CC00

33CC33

33CC66

33CC9933CC99

33CCCC

33CCFF

33FF00

33FF33

33FF66

33FF99

33FFCC

33FFFF

660000

660033660033

660066

660099

6600CC

6600FF

663300

663333

663366

663399

6633CC

6633FF

666600

666633

666666

666699

6666CC

6666FF6666FF

669900

669933

669966

669999

6699CC

6699FF

66CC00

66CC33

66CC66

66CC99

66CCCC

66CCFF

66FF00

66FF33

66FF66

66FF99

66FFCC

66FFFF

990000

990033990033

990066

990099

9900CC

9900FF

993300

993333

993366

993399

9933CC

9933FF

996600

996633

996666

996699

9966CC

9966FF

999900

999933

999966

999999999999

9999CC

9999FF

99CC00

99CC33

99CC66

99CC99

99CCCC

99CCFF

99FF00

99FF33

99FF66

99FF99

99FFCC

99FFFF

CC0000

CC0033

CC0066CC0066

CC0099

CC00CC

CC00FF

CC3300

CC3333

CC3366

CC3399

CC33CC

CC33FF

CC6600

CC6633

CC6666

CC6699

CC66CC

CC66FF

CC9900

CC9933

CC9966CC9966

CC9999

CC99CC

CC99FF

CCCC00

CCCC33

CCCC66

CCCC99

CCCCCC

CCCCFF

CCFF00

CCFF33

CCFF66

CCFF99

CCFFCC

CCFFFF

FF0000

FF0033

FF0066

FF0099

FF00CC

FF00FF

FF3300

FF3333

FF3366

FF3399

FF33CC

FF33FF

FF6600

FF6633

FF6666

FF6699

FF66CC

FF66FF

FF9900

FF9933

FF9966

FF9999

FF99CC

FF99FF

FFCC00

FFCC33

FFCC66

FFCC99

FFCCCC

FFCCFF

FFFF00

FFFF33

FFFF66

FFFF99

FFFFCC

FFFFFFFFFFFF

رنگ های ثانویه - همراه با ترکیبی از رنگ های مختلفرنگ های ثانویه - همراه با ترکیبی از رنگ های مختلف

FF4848

FF68DD

FF62B0

FE67EB

E469FE

D568FD

9669FE

FF7575

FF79E1

FF73B9

FE67EB

E77AFE

D97BFD

A27AFE

FF8A8A

FF86E3

FF86C2

FE8BF0

EA8DFE

DD88FD

AD8BFE

FF9797

FF97E8

FF97CB

FE98F1

ED9EFE

E29BFD

B89AFE

FFA8A8

FFACEC

FFA8D3

FEA9F3

EFA9FE

E7A9FE

C4ABFE

FFBBBB

FFACEC

FFBBDD

FFBBF7

F2BCFE

EDBEFE

D0BCFE

FFCECE

FFC8F2

FFC8E3

FFCAF9

F5CAFF

F0CBFE

DDCEFF

FFDFDF

FFDFF8

FFDFEF

FFDBFB

F9D9FF

F4DCFE

E6DBFF

FFECEC

FFEEFB

FFECF5

FFEEFD

FDF2FF

FAECFF

F1ECFF

FFF2F2

FFFEFB

FFF9FC

FFF9FE

FFFDFF

FDF9FF

FBF9FF

800080

872187

9A03FE

892EE4

3923D6

2966B8

23819C

BF00BF

BC2EBC

A827FE

9B4EE9

6755E3

2F74D0

2897B7

DB00DB

D54FD5

B445FE

A55FEB

8678E9

4985D6

2FAACE

F900F9

DD75DD

BD5CFE

AE70ED

9588EC

6094DB

44B4D5

FF4AFF

DD75DD

C269FE

AE70ED

A095EE

7BA7E1

57BCD9

FF86FF

E697E6

CD85FE

C79BF2

B0A7F1

8EB4E6

7BCAE1

FFA4FF

EAA6EA

D698FE

CEA8F4

BCB4F3

A9C5EB

8CD1E6

FFBBFF

EEBBEE

DFB0FF

DBBFF7

CBC5F5

BAD0EF

A5DBEB

FFCEFF

F0C4F0

E8C6FF

E1CAF9

D7D1F8

CEDEF4

B8E2EF

FFDFFF

F4D2F4F4D2F4

EFD7FF

EDDFFB

E3E0FA

E0EAF8

C9EAF3

FFECFF

F4D2F4F4D2F4

F9EEFF

F5EEFD

EFEDFC

EAF1FB

DBF0F7

FFF9FF

FDF9FD

FEFDFF

FEFDFF

F7F5FE

F8FBFE

EAF7FB

5757FF

62A9FF

62D0FF

06DCFB

01FCEF

03EBA6

01F33E

6A6AFF

75B4FF

75D6FF

24E0FB

1FFEF3

03F3AB

0AFE47

7979FF

86BCFF

8ADCFF

3DE4FC

5FFEF7

33FDC0

4BFE78

8C8CFF

99C7FF

99E0FF

63E9FC

74FEF8

62FDCE

72FE95

9999FF

99C7FF99C7FF

A8E4FF

75ECFD

92FEF9

7DFDD7

8BFEA8

AAAAFF

A8CFFFA8CFFF

BBEBFF

8CEFFD

A5FEFA

8FFEDD

A3FEBA

BBBBFF

BBDAFF

CEF0FF

ACF3FD

B5FFFC

A5FEE3

B5FFC8

CACAFF

D0E6FF

D9F3FF

C0F7FE

CEFFFD

BEFEEB

CAFFD8

E1E1FF

DBEBFF

ECFAFF

C0F7FE

E1FFFE

BDFFEA

EAFFEF

EEEEFF

ECF4FF

F9FDFF

E6FCFF

F2FFFE

CFFEF0

EAFFEF

F9F9FF

F9FCFF

FDFEFF

F9FEFF

FDFFFF

F7FFFD

F9FFFB

1FCB4A

59955C

48FB0D

2DC800

59DF00

9D9D00

B6BA18

27DE55

6CA870

79FC4E

32DF00

61F200

C8C800

CDD11B

4AE371

80B584

89FC63

36F200

66FF00

DFDF00

DFE32D

7CEB98

93BF96

99FD77

52FF20

95FF4F

FFFFAA

EDEF85

93EEAA

A6CAA9

AAFD8E

6FFF44

ABFF73

FFFF84

EEF093

A4F0B7

B4D1B6

BAFEA3

8FFF6F

C0FF97

FFFF99

F2F4B3

BDF4CB

C9DECB

CAFEB8

A5FF8A

D1FFB3

FFFFB5

F5F7C4

D6F8DED6F8DE

DBEADC

DDFED1

B3FF99

DFFFCA

FFFFC8

F7F9D0

E3FBE9E3FBE9

E9F1EA

EAFEE2

D2FFC4

E8FFD9

FFFFD7

FAFBDF

E3FBE9

F3F8F4

F1FEED

E7FFDF

F2FFEA

FFFFE3

FCFCE9

FAFEFB

FBFDFB

FDFFFD

F5FFF2

FAFFF7

FFFFFD

FDFDF0

BABA21

C8B400

DFA800

DB9900

FFB428

FF9331

FF800D

E0E04E

D9C400

F9BB00

EAA400

FFBF48

FFA04A

FF9C42

E6E671

E6CE00E6CE00

FFCB2F

FFB60B

FFC65B

FFAB60

FFAC62

EAEA8A

F7DE00

FFD34F

FFBE28

FFCE73

FFBB7D

FFBD82

EEEEA2

FFE920

FFDD75

FFC848

FFD586

FFC48E

FFC895

F1F1B1

FFF06A

FFE699

FFD062

FFDEA2

FFCFA4

FFCEA2

F4F4BF

FFF284

FFECB0

FFE099

FFE6B5

FFD9B7

FFD7B3

F7F7CE

FFF7B7

FFF1C6

FFEAB7

FFEAC4

FFE1C6

FFE2C8

F9F9DD

FFF9CE

FFF5D7FFF5D7

FFF2D2

FFF2D9

FFEBD9

FFE6D0

FBFBE8

FFFBDF

FFFAEA

FFF9EA

FFF7E6

FFF4EA

FFF1E6

FEFEFA

FFFEF7

FFFDF7

FFFDF9

FFFDF9

FFFEFD

FFF9F4

D1D17A

C0A545C0A545

C27E3A

C47557

B05F3C

C17753

B96F6F

D7D78A

CEB86C

C98A4B

CB876D

C06A45

C98767

C48484

DBDB97

D6C485

D19C67

D29680

C87C5B

D0977B

C88E8E

E1E1A8

DECF9C

DAAF85

DAA794

CF8D72

DAAC96

D1A0A0

E9E9BE

E3D6AA

DDB791

DFB4A4

D69E87

E0BBA9

D7ACAC

EEEECE

EADFBF

E4C6A7

E6C5B9

DEB19E

E8CCBF

DDB9B9

E9E9C0

EDE4C9EDE4C9

E9D0B6

EBD0C7

E4C0B1

ECD5CA

E6CCCC

EEEECEEEEECE

EFE7CF

EEDCC8

F0DCD5

EACDC1

F0DDD5

ECD9D9

F1F1D6

F5EFE0

F2E4D5

F5E7E2

F0DDD5

F5E8E2

F3E7E7

F5F5E2

F9F5EC

F9F3EC

F9EFEC

F5E8E2

FAF2EF

F8F1F1

FDFDF9

FDFCF9

FCF9F5

FDFAF9

FDFAF9

FCF7F5

FDFBFB

F70000

B9264F

990099

74138C

0000CE

1F88A7

4A9586

FF2626

D73E68

B300B3

8D18AB

5B5BFF"

25A0C5

5EAE9E

FF5353FF5353

DD597D

CA00CA

A41CC6

7373FF

29AFD6

74BAAC

FF7373FF7373

E37795

D900D9

BA21E0

8282FF

4FBDDD

8DC7BB

FF8E8E

E994AB

FF2DFF

CB59E8

9191FF

67C7E2

A5D3CA

FFA4A4FFA4A4

EDA9BC

F206FF

CB59E8

A8A8FF

8ED6EA

C0E0DA

FFB5B5FFB5B5

F0B9C8

FF7DFF

D881ED

B7B7FF

A6DEEE

CFE7E2

FFC8C8FFC8C8

F4CAD6

FFA8FF

EFCDF8

C6C6FF

C0E7F3

DCEDEA

FFEAEA

F8DAE2

FFC4FF

EFCDF8

DBDBFF

D8F0F8

E7F3F1

FFEAEAFFEAEA

FAE7EC

FFE3FF

F8E9FC

EEEEFF

EFF9FC

F2F9F8

FFFDFDFFFDFD

FEFAFBFEFAFB

FFFDFFFFFDFF

FFFFFFFFFFFF

FDFDFFFDFDFF

FAFDFEFAFDFE

F7FBFAF7FBFA

            

 

گفتا که ای بنده من تو از منی بسوی من خواهی گشت-----------------یکبار اگر توبه کنی بسوی نور خواهی گشت   محقق و نویسنده: سیروس مجللی www.quran19.ir  

ملک السماوات والارض

کلمه: ملک السماوات والارض

نوزده  بار در قرآن کریم  ذکر شده

ادامه مطلب

 

 

السماوات

باور کردنی نیست اگر بگویم کلمه:

السماوات در ۵۷ سوره دیده میشود

ادامه مطلب

لا اله

تعجب آور است اگر بدانید

كلمه لا اله ۳۸ بار ذكر شده (۱۹*۲)

ادامه مطلب

لا اله الا هو

 آیا باور میکنید که:

 لا اله الا هو

توزده بار در قرآن ذکر شده

ادامه مطلب

ناس

آیا میدانید:

کلمه ناس ۵۷ بار در قرآن ذکر شده

ادامه مطلب

حافظ

کلمه حافظ

نوزده بار در قرآن مبـــین ذکر شده

ادامه مطلب

مقام

 آیا باور میکنید که کلمه :مقام

توزده بار در قرآن ذکر شده

 ادامه مطلب

آیات الله

آیا باور میکنید کلمه: آیات الله

بدون پسوند و پيشوند ۱۹ بار آمده

ادامه مطلب

الناس

آیا باور میکنید که :

کلمه الناس ۱۹۰ بار در قرآن مبین آمده

ادامه مطلب

یعلمون آخر آیات

آیا میدانید کلمه: یعلمون در آخر

آیات نوزده  بار  ذکر شده

 ادامه مطلب

مولا

 آیا باور میکنید که کلمه :  مولا

توزده بار در قرآن ذکر شده

ادامه مطلب

الا الله

حیرت آور است اگر بدانید کلمه:

الا الله  نوزده بار در کل  ذكر شده

ادامه مطلب

اذا قیل

کلمه اذا قیل

نوزده بار در قرآن کریم ذکر شده

ادامه مطلب

صد عن سبیل الله

حیرت آور است اگر بگویم کلمه

صد عن سبیل الله

نوزده بار در قرآن مجیـــــد ذکر شده

ادامه مطلب

 

ص در آخر كلمات

آیا میدانید ص در آخر كلمات ۵۷ بار ذكر شده

 (۱۹×۳)=۵۷

تعداد الله در كل قران

تعداد الله در كل قران بدون بسم الله الرحمن الرحيم اول ايات=۲۵۵۵

 

 

بَقِيَّةُ اللّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَا أَنَاْ عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ﴿۸۶﴾ س ۱۱ اگر مؤمن باشيد باقيمانده [حلال] خدا براى شما بهتر است و من بر شما نگاهبان نيستم (۸۶)

 

 

 

کل الله ۲۵۵۵ بار با کسر بسم الله الرحمن الرحیم بدون شماره

 

۱۲۷۷.۵=۲۵۵۵:۲

 

از اول قرآن تا اول سوره ۱۱دقیقا ۱۲۷۷الله و از اول سوره ۱۱ تا آخر قرآن ۱۲۷۸ الله ذکر شده  که بقیه الله یعنی باقیمانده تفاوت دوعدد ۱ میباشد

 

۱=۱۲۷۸-۱۲۷۷

 

یعنی یکتا پرستی برای شما بهتر است اگر مومن باشید

 

تعداد لله ۱۴۳بار 

 

 

 

جمع ۲۵۵۵ بار الله + ۱۴۳ بار لله=۲۶۹۸

 

۱۴۲=۲۶۹۸:۱۹

 

 

 

 

 

تجری من تحتها الانهار خالدین

آیا باور میکنید که کلمه :

تجری من تحتها الانهار خالدین فیها

توزده بار در قرآن ذکر شده

ادامه مطلب

سماوات

آیا باور می کنید که کلمه:

سماوات ۱۹۰ بار در قرآن مبین ذکر شده

ادامه مطلب

 

السماوات والارض

 آیا باور میکنید که کلمه:السماوات والارض

۱۳۳=۷×۱۹ بار در قرآن ذکر شده

ادامه مطلب

فی الحیاة الدنیا

 آیا باور میکنید که :

  فی الحیاة الدنیا

توزده بار در قرآن ذکر شده

ادامه مطلب

بایاتنا

آیا میتوانید تصور کنید که کلمه:باياتنا

۳=۵۷:۱۹ باردر کل قرآن مجید ذكر شده

ادامه مطلب

طه

ط

عظت دانش در قرآن کریم

سوره ۲۰ با طه آغاز میشود که از اول قرآن تا اول این آیه ۶۳۶ط و از آیه ۲ سوره ۲۰ تا آخر قرآن ۶۳۶ط وجود دارد که در دو طرف آیه مساوی است

لذا ۶۳۶+۶۳۶+حرف ط آیه ۱ سوره طه =۱۲۷۳

۶۷=۱۲۷۳:۱۹

 برای دیدن جدول حرف ط که در دو قسمت تهیه شده روی آدرس های زیر کلیک کنید

http://www.quran19.ir/حرف-ط-در-سوره-طه-1.html

http://www.quran19.ir/حرف-ط-در-سوره-طه-2.html

تشکرون

کلمه تشکرون

نوزده بار در قرآن مجــــید ذکر شده

ادامه مطلب