تاریخ و زمان فعلی

سه شنبه, ۱۹ مارس ۲۰۱۹
سه شنبه, ۲۸ اسفند ۱۳۹۷
سه شنبه, ۱۲ رجب ۱۴۴۰

تاریخ

سه شنبه, 28 اسفند 1397
امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

ابجد حروف مقطعه

آیه اول سوره های

 ۲ و ۳ و۷و۱۰و۱۱و۱۲و۱۳و۱۴و۱۹و۲۰و۲۶و۲۷و۲۸و۲۹و۳۰و۳۱و۳۲و۳۶و۳۸و۴۰و۴۱و۴۲و۴۳و۴۴و۴۵و۵۰و۶۸

 با حروف مقطعه زیر شروع میشوند

الم-الم-المص-الر-الر-الر-المر-الر-الر-كهيعص-طه-طسم-طس-طسم-الم-الم-الم-الم-يس-ص-حم-حم-حم-حم--حم-حم-حم-ق-ن

ابجد آيات اول سوره هاي مقطعه قرآن را به ترتيب دنبال هم مينويسيم و با كمال ناباوري مشاهده ميكنيم كه ۱۳۰ رقم بدست امده مضربي از ۱۹ ميباشد.آیا این اتفاقی است.کمی فکر کنیم و بیاندیشیم شاید کمی بخدا نزدیکتر شده و ایمانمان قویتر گردد.انشاء الله

۱۳۰۴۰۱۳۰۴۰۱۳۰۴۰۹۰۱۳۰۲۰۰۱۳۰۲۰۰۱۳۰۲۰۰۱۳۰۴۰۲۰۰۱۳۰۲۰۰۱۳۰۲۰۰۲۰۵۱۰۷۰۹۰۹۵۹۶۰۴۰۹۶۰۹۶۰۴۰۱۳۰۴۰۱۳۰۴۰۱۳۰۴۰۱۳۰۴۰۱۰۶۰۹۰۸۴۰۸۴۰۸۴۰۸۴۰۸۴۰۸۴۰۸۴۰۱۰۰۵۰

۱۹:

۱۶۰۰۰۶۸۶۳۲۲۶۵۳۱۰۵۹۴۸۴۲۱۷۳۷۸۹۵۴۲۲۱۰۵۹۴۹۴۸۴۲۱۷۳۷۸۹۵۴۲۲۱۰۶۳۴۲۶۶۸۸۹۹۷۸۷۳۸۹۹۷۹۴۵۲۸۴۲۷۹۱۵۸۵۸۱۰۵۹۴۹۴۸۰۵۴۷۴۲۴۲۵۸۳۳۷۲۸۴۶۵۳۰۷۴۱۲۶۷۵۸۳۳۶۸۹۵۰=

 

 

گفتا که ای بنده من تو از منی بسوی من خواهی گشت-----------------یکبار اگر توبه کنی بسوی نور خواهی گشت   محقق و نویسنده: سیروس مجللی www.quran19.ir