امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
نوشته شده توسط سیروس مجللی دسته: قرآن
نمایش از 26 اسفند 1393 بازدید: 1118

غافر=۲ بار+اغفر= ۱۷بار

جمع نوزده بار

رديف

آيه

سوره

۱

۱۵۵

۷

۲

۳

۴۰

۳

۲۸۶

۲

۴

۱۶

۳

۵

۱۴۷

۳

۶

۱۹۳

۳

۷

۱۵۱

۷

۸

۱۵۵

۷

۹

۴۱

۱۴

۱۰

۱۰۹

۲۳

۱۱

۱۱۸

۲۳

۱۲

۸۶

۲۶

۱۳

۱۶

۲۸

۱۴

۳۵

۳۸

۱۵

۷

۴۰

۱۶

۱۰

۵۹

۱۷

۵

۶۰

۱۸

۸

۶۶

۱۹

۲۸

۷۱

 

گفتا که ای بنده من تو از منی بسوی من خواهی گشت-----------------یکبار اگر توبه کنی بسوی نور خواهی گشت   محقق و نویسنده: سیروس مجللی www.quran19.ir  
محقق ونویسنده: سیروس مجللی