تاریخ و زمان فعلی

دوشنبه, ۲۱ ژانویه ۲۰۱۹
دوشنبه, ۰۱ بهمن ۱۳۹۷
دوشنبه, ۱۴ جمادی الاول ۱۴۴۰

تاریخ

دوشنبه, 01 بهمن 1397
امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

قال الله=۹+قال رب=۴۸

جمع=۵۷

۵۷=۱۹×۳

رديف

آيه

سوره

۱

۵۵

۳

۲

۱۲

۵

۳

۱۱۰

۵

۴

۱۱۵

۵

۵

۱۱۵

۵

۶

۱۱۹

۵

۷

۶۶

۱۲

۸

۵۱

۱۶

۹

۱۵

۴۸

۱۰

۳۰

۲

۱۱

۳۸

۳

۱۲

۴۰

۳

۱۳

۴۱

۳

۱۴

۲۵

۵

۱۵

۱۴۳

۷

۱۶

۱۵۱

۷

۱۷

۱۵۵

۷

۱۸

۴۵

۱۱

۱۹

۴۷

۱۱

۲۰

۳۳

۱۲

۲۱

۲۸

۱۵

۲۲

۳۶

۱۵

۲۳

۳۹

۱۵

۲۴

۴

۱۹

۲۵

۸

۱۹

۲۶

۹

۱۹

۲۷

۱۰

۱۹

۲۸

۲۱

۱۹

۲۹

۲۵

۲۰

۳۰

۵۰

۲۰

۳۱

۱۲۵

۲۰

۳۲

۴

۲۱

۳۳

۱۱۲

۲۱

۳۴

۲۶

۲۳

۳۵

۳۹

۲۳

۳۶

۹۹

۲۳

۳۷

۱۲

۲۶

۳۸

۲۴

۲۶

۳۹

۲۶

۲۶

۴۰

۲۸

۲۶

۴۱

۱۱۷

۲۶

۴۲

۱۸۸

۲۶

۴۳

۱۹

۲۷

۴۴

۱۶

۲۸

۴۵

۱۷

۲۸

۴۶

۲۱

۲۸

۴۷

۲۴

۲۸

۴۸

۳۳

۲۸

۴۹

۳۰

۲۹

۵۰

۲۳

۳۴

۵۱

۳۵

۳۸

۵۲

۷۱

۳۸

۵۳

۷۹

۳۸

۵۴

۶۰

۴۰

۵۵

۱۵

۴۶

۵۶

۳۰

۵۱

۵۷

۵

۷۱

 

گفتا که ای بنده من تو از منی بسوی من خواهی گشت-----------------یکبار اگر توبه کنی بسوی نور خواهی گشت   محقق و نویسنده: سیروس مجللی www.quran19.ir