تاریخ و زمان فعلی

شنبه, ۱۷ نوامبر ۲۰۱۸
شنبه, ۲۶ آبان ۱۳۹۷
شنبه, ۰۸ ربیع الاول ۱۴۴۰

تاریخ

شنبه, 26 آبان 1397
امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

قال الله=۹+قال رب=۴۸

جمع=۵۷

۵۷=۱۹×۳

رديف

آيه

سوره

۱

۵۵

۳

۲

۱۲

۵

۳

۱۱۰

۵

۴

۱۱۵

۵

۵

۱۱۵

۵

۶

۱۱۹

۵

۷

۶۶

۱۲

۸

۵۱

۱۶

۹

۱۵

۴۸

۱۰

۳۰

۲

۱۱

۳۸

۳

۱۲

۴۰

۳

۱۳

۴۱

۳

۱۴

۲۵

۵

۱۵

۱۴۳

۷

۱۶

۱۵۱

۷

۱۷

۱۵۵

۷

۱۸

۴۵

۱۱

۱۹

۴۷

۱۱

۲۰

۳۳

۱۲

۲۱

۲۸

۱۵

۲۲

۳۶

۱۵

۲۳

۳۹

۱۵

۲۴

۴

۱۹

۲۵

۸

۱۹

۲۶

۹

۱۹

۲۷

۱۰

۱۹

۲۸

۲۱

۱۹

۲۹

۲۵

۲۰

۳۰

۵۰

۲۰

۳۱

۱۲۵

۲۰

۳۲

۴

۲۱

۳۳

۱۱۲

۲۱

۳۴

۲۶

۲۳

۳۵

۳۹

۲۳

۳۶

۹۹

۲۳

۳۷

۱۲

۲۶

۳۸

۲۴

۲۶

۳۹

۲۶

۲۶

۴۰

۲۸

۲۶

۴۱

۱۱۷

۲۶

۴۲

۱۸۸

۲۶

۴۳

۱۹

۲۷

۴۴

۱۶

۲۸

۴۵

۱۷

۲۸

۴۶

۲۱

۲۸

۴۷

۲۴

۲۸

۴۸

۳۳

۲۸

۴۹

۳۰

۲۹

۵۰

۲۳

۳۴

۵۱

۳۵

۳۸

۵۲

۷۱

۳۸

۵۳

۷۹

۳۸

۵۴

۶۰

۴۰

۵۵

۱۵

۴۶

۵۶

۳۰

۵۱

۵۷

۵

۷۱

 

گفتا که ای بنده من تو از منی بسوی من خواهی گشت-----------------یکبار اگر توبه کنی بسوی نور خواهی گشت   محقق و نویسنده: سیروس مجللی www.quran19.ir