امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
نوشته شده توسط سیروس مجللی دسته: قرآن
نمایش از 11 فروردين 1394 بازدید: 1196

قال الله=۹+قال رب=۴۸

جمع=۵۷

۵۷=۱۹×۳

رديف

آيه

سوره

۱

۵۵

۳

۲

۱۲

۵

۳

۱۱۰

۵

۴

۱۱۵

۵

۵

۱۱۵

۵

۶

۱۱۹

۵

۷

۶۶

۱۲

۸

۵۱

۱۶

۹

۱۵

۴۸

۱۰

۳۰

۲

۱۱

۳۸

۳

۱۲

۴۰

۳

۱۳

۴۱

۳

۱۴

۲۵

۵

۱۵

۱۴۳

۷

۱۶

۱۵۱

۷

۱۷

۱۵۵

۷

۱۸

۴۵

۱۱

۱۹

۴۷

۱۱

۲۰

۳۳

۱۲

۲۱

۲۸

۱۵

۲۲

۳۶

۱۵

۲۳

۳۹

۱۵

۲۴

۴

۱۹

۲۵

۸

۱۹

۲۶

۹

۱۹

۲۷

۱۰

۱۹

۲۸

۲۱

۱۹

۲۹

۲۵

۲۰

۳۰

۵۰

۲۰

۳۱

۱۲۵

۲۰

۳۲

۴

۲۱

۳۳

۱۱۲

۲۱

۳۴

۲۶

۲۳

۳۵

۳۹

۲۳

۳۶

۹۹

۲۳

۳۷

۱۲

۲۶

۳۸

۲۴

۲۶

۳۹

۲۶

۲۶

۴۰

۲۸

۲۶

۴۱

۱۱۷

۲۶

۴۲

۱۸۸

۲۶

۴۳

۱۹

۲۷

۴۴

۱۶

۲۸

۴۵

۱۷

۲۸

۴۶

۲۱

۲۸

۴۷

۲۴

۲۸

۴۸

۳۳

۲۸

۴۹

۳۰

۲۹

۵۰

۲۳

۳۴

۵۱

۳۵

۳۸

۵۲

۷۱

۳۸

۵۳

۷۹

۳۸

۵۴

۶۰

۴۰

۵۵

۱۵

۴۶

۵۶

۳۰

۵۱

۵۷

۵

۷۱

 

گفتا که ای بنده من تو از منی بسوی من خواهی گشت-----------------یکبار اگر توبه کنی بسوی نور خواهی گشت   محقق و نویسنده: سیروس مجللی www.quran19.ir  
محقق ونویسنده: سیروس مجللی