امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

امواله

31 بار ىر 12 سوره

19=12 -31

یعنی در نوزده آیه تکرار شده آیاتی که با رنگ آبی مشخص شده اند

 

رديف

آیه

سوره

۱

261-262-274-265

2

۲

10-116

3

۳

2-2-6-6-34-38-95-95

4

۴

36-72

8

۵

20-44-55-81-85-88-103-111

9

۶

88

10

۷

27

33

۸

15

46

۹

19

51

۱۰

17

58

۱۱

8

59

۱۲

24

70

 

گفتا که ای بنده من تو از منی بسوی من خواهی گشت-----------------یکبار اگر توبه کنی بسوی نور خواهی گشت   محقق و نویسنده: سیروس مجللی www.quran19.ir  

ص در آخر كلمات

آیا میدانید ص در آخر كلمات ۵۷ بار ذكر شده

 (۱۹×۳)=۵۷