امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
نوشته شده توسط سیروس مجللی دسته: قرآن
نمایش از 14 تیر 1394 بازدید: 1176

بينة ۱۹بار ذکر شده

رديف

آيه

سوره

۱

۲۱۱

۲

۲

۵۷

۶

۳

۱۵۷

۶

۴

۷۳

۷

۵

۸۵

۷

۶

۱۰۵

۷

۷

۴۲

۸

۸

۴۲

۸

۹

۱۷

۱۱

۱۰

۲۸

۱۱

۱۱

۵۳

۱۱

۱۲

۶۳

۱۱

۱۳

۸۸

۱۱

۱۴

۱۳۳

۲۰

۱۵

۳۵

۲۹

۱۶

۴۰

۳۵

۱۷

۱۴

۴۷

۱۸

۱

۹۸

۱۹

۴

۹۸

 

گفتا که ای بنده من تو از منی بسوی من خواهی گشت-----------------یکبار اگر توبه کنی بسوی نور خواهی گشت   محقق و نویسنده: سیروس مجللی www.quran19.ir  
محقق ونویسنده: سیروس مجللی