تاریخ و زمان فعلی

سه شنبه, ۱۹ مارس ۲۰۱۹
سه شنبه, ۲۸ اسفند ۱۳۹۷
سه شنبه, ۱۲ رجب ۱۴۴۰

تاریخ

سه شنبه, 28 اسفند 1397
امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

بينة ۱۹بار ذکر شده

رديف

آيه

سوره

۱

۲۱۱

۲

۲

۵۷

۶

۳

۱۵۷

۶

۴

۷۳

۷

۵

۸۵

۷

۶

۱۰۵

۷

۷

۴۲

۸

۸

۴۲

۸

۹

۱۷

۱۱

۱۰

۲۸

۱۱

۱۱

۵۳

۱۱

۱۲

۶۳

۱۱

۱۳

۸۸

۱۱

۱۴

۱۳۳

۲۰

۱۵

۳۵

۲۹

۱۶

۴۰

۳۵

۱۷

۱۴

۴۷

۱۸

۱

۹۸

۱۹

۴

۹۸

 

گفتا که ای بنده من تو از منی بسوی من خواهی گشت-----------------یکبار اگر توبه کنی بسوی نور خواهی گشت   محقق و نویسنده: سیروس مجللی www.quran19.ir