تاریخ و زمان فعلی

سه شنبه, ۲۶ مارس ۲۰۱۹
سه شنبه, ۰۶ فروردین ۱۳۹۸
سه شنبه, ۱۹ رجب ۱۴۴۰

تاریخ

سه شنبه, 06 فروردين 1398
امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

نار در كل ۱۴۵ بار ذکر شده که در ۵۷سوره دیده میشود

 

۱۹×۳=۵۷

 

رديف

آيه

سوره

۱

۱۷-۲۷- ۳۹-۸۰-۸۱-۱۲۶-۱۶۷-۱۷ ۴-۱۷ ۵-۲۰۱-۲۱۷-۲۲۱-۲ ۵۷-۲۶۶-۲۷ ۵

۲

۲

۱۰-۱۶-۲۴-۱۰۳-۱۱۶-۱۳۱-۱۵۱-۱۸۳-۱۸۵-۱۹۱-۱۹۲-

 ۳

۳

۱۰-۱۴- ۳۱- ۵۶-۱۴۵

 ۴

۴

۲۹- ۳۷-۶۴-۷۲

 ۵

۵

۲۷-۱۲۸

۶

۶

۱۲- ۳۶- ۳۸- ۳۸- ۴۴- ۴۷- ۵۰

۷

۷

۱۴

۸

۸

    ۱۷- ۳۵-۶۳-۶۸-۸۱-۱۰۹

۹

۹

۸-۲۷

۱۰

۱۰

۱۶-۱۷-۹۸-۱۰۶-۱۱۳

۱۱

۱۱

 ۵-۱۷- ۳۵

۱۳

۱۲

              ۳۰- ۵۰

۱۴

۱۳

۲۷

۱۵

۱۴

۶۲

۱۶

۱۵

۲۹- ۵۳-۹۶

۱۸

۱۶

۱۰-۱۰-۱۰

۲۰

۱۷

 ۳۹-۶۹

۲۱

۱۸

۱۹-۷۲

۲۲

۱۹

۱۰۴

۲۳

۲۰

 ۳۵- ۵۷

۲۴

۲۱

۷-۸-۹۰

۲۵

۲۲

۲۹-۲۹-۲۹- ۴۱

۲۸

۲۳

۲۴-۲۵

۲۹

۲۴

۲۰-۲۰

 ۳۲

۲۵

۶۶

 ۳۳

۲۶

 ۴۲

 ۳۴

۲۷

 ۳۶

 ۳۵

۲۸

۸۰

 ۳۶

۲۹

۲۷- ۵۹-۶۱-۶۴-۷۶

 ۳۸

۳۰

۸-۱۶-۱۹

 ۳۹

۳۱

۶- ۴۱- ۴۳- ۴۶- ۴۷- ۴۷- ۴۹-۷۲

 ۴۰

۳۲

۱۹-۲۴-۲۸- ۴۰

 ۴۱

۳۳

 ۳۴

 ۴۵

۳۴

۲۰- ۳۴

 ۴۶

۳۵

۱۲-۱۵

 ۴۷

۳۶

۱۳

 ۵۱

۳۷

۱۳-۱۴

 ۵۲

۳۸

 ۴۸

 ۵۴

۳۹

۱۵- ۳۵

 ۵۵

۴۰

۷۱

 ۵۶

۴۱

۱۵

 ۵۷

۴۲

۱۷

 ۵۸

۴۳

 ۳-۱۷-۲۰

 ۵۹

۴۴

۱۰

۶۴

۴۵

۶-۱۰

۶۶

۴۶

۲۵

۷۱

۴۷

۲۳

۷۲

۴۸

 ۳۱

۷۴

۴۹

 ۵

۸۵

۵۰

۱۲

۸۷

۵۱

 ۴

۸۸

۵۲

۲۰

۹۰

۵۳

۱۴

۹۲

۵۴

۶

۹۸

۵۵

۱۱

۱۰۱

۵۶

۶

۱۰۴

۵۷

 ۳

۱۱۱

 

گفتا که ای بنده من تو از منی بسوی من خواهی گشت-----------------یکبار اگر توبه کنی بسوی نور خواهی گشت   محقق و نویسنده: سیروس مجللی www.quran19.ir