تاریخ و زمان فعلی

سه شنبه, ۱۳ نوامبر ۲۰۱۸
سه شنبه, ۲۲ آبان ۱۳۹۷
سه شنبه, ۰۴ ربیع الاول ۱۴۴۰

تاریخ

سه شنبه, 22 آبان 1397
امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

نار در كل ۱۴۵ بار ذکر شده که در ۵۷سوره دیده میشود

 

۱۹×۳=۵۷

 

رديف

آيه

سوره

۱

۱۷-۲۷- ۳۹-۸۰-۸۱-۱۲۶-۱۶۷-۱۷ ۴-۱۷ ۵-۲۰۱-۲۱۷-۲۲۱-۲ ۵۷-۲۶۶-۲۷ ۵

۲

۲

۱۰-۱۶-۲۴-۱۰۳-۱۱۶-۱۳۱-۱۵۱-۱۸۳-۱۸۵-۱۹۱-۱۹۲-

 ۳

۳

۱۰-۱۴- ۳۱- ۵۶-۱۴۵

 ۴

۴

۲۹- ۳۷-۶۴-۷۲

 ۵

۵

۲۷-۱۲۸

۶

۶

۱۲- ۳۶- ۳۸- ۳۸- ۴۴- ۴۷- ۵۰

۷

۷

۱۴

۸

۸

    ۱۷- ۳۵-۶۳-۶۸-۸۱-۱۰۹

۹

۹

۸-۲۷

۱۰

۱۰

۱۶-۱۷-۹۸-۱۰۶-۱۱۳

۱۱

۱۱

 ۵-۱۷- ۳۵

۱۳

۱۲

              ۳۰- ۵۰

۱۴

۱۳

۲۷

۱۵

۱۴

۶۲

۱۶

۱۵

۲۹- ۵۳-۹۶

۱۸

۱۶

۱۰-۱۰-۱۰

۲۰

۱۷

 ۳۹-۶۹

۲۱

۱۸

۱۹-۷۲

۲۲

۱۹

۱۰۴

۲۳

۲۰

 ۳۵- ۵۷

۲۴

۲۱

۷-۸-۹۰

۲۵

۲۲

۲۹-۲۹-۲۹- ۴۱

۲۸

۲۳

۲۴-۲۵

۲۹

۲۴

۲۰-۲۰

 ۳۲

۲۵

۶۶

 ۳۳

۲۶

 ۴۲

 ۳۴

۲۷

 ۳۶

 ۳۵

۲۸

۸۰

 ۳۶

۲۹

۲۷- ۵۹-۶۱-۶۴-۷۶

 ۳۸

۳۰

۸-۱۶-۱۹

 ۳۹

۳۱

۶- ۴۱- ۴۳- ۴۶- ۴۷- ۴۷- ۴۹-۷۲

 ۴۰

۳۲

۱۹-۲۴-۲۸- ۴۰

 ۴۱

۳۳

 ۳۴

 ۴۵

۳۴

۲۰- ۳۴

 ۴۶

۳۵

۱۲-۱۵

 ۴۷

۳۶

۱۳

 ۵۱

۳۷

۱۳-۱۴

 ۵۲

۳۸

 ۴۸

 ۵۴

۳۹

۱۵- ۳۵

 ۵۵

۴۰

۷۱

 ۵۶

۴۱

۱۵

 ۵۷

۴۲

۱۷

 ۵۸

۴۳

 ۳-۱۷-۲۰

 ۵۹

۴۴

۱۰

۶۴

۴۵

۶-۱۰

۶۶

۴۶

۲۵

۷۱

۴۷

۲۳

۷۲

۴۸

 ۳۱

۷۴

۴۹

 ۵

۸۵

۵۰

۱۲

۸۷

۵۱

 ۴

۸۸

۵۲

۲۰

۹۰

۵۳

۱۴

۹۲

۵۴

۶

۹۸

۵۵

۱۱

۱۰۱

۵۶

۶

۱۰۴

۵۷

 ۳

۱۱۱

 

گفتا که ای بنده من تو از منی بسوی من خواهی گشت-----------------یکبار اگر توبه کنی بسوی نور خواهی گشت   محقق و نویسنده: سیروس مجللی www.quran19.ir