مقاله ها

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
نوشته شده توسط سیروس مجللی دسته: قرآن
نمایش از 27 مرداد 1393 بازدید: 1768

واقيموا الصلاة ۸بار+واقاموا الصلاة۸بار+فاقيموا الصلاة۳بار

۱۹ بار ذكر شده

 

رديف

آيه

سوره

۱

۴۳

۲

۲

۸۳

۲

۳

۱۱۰

۲

۴

۲۷۷

۲

۵

۷۷

۴

۶

۱۰۳

۴

۷

۱۷۰

۷

۸

۵

۹

۹

۱۱

۹

۱۰

۸۷

۱۰

۱۱

۲۲

۱۳

۱۲

۷۸

۲۳

۱۳

۵۶

۲۴

۱۴

۳۱

۳۰

۱۵

۱۸

۳۵

۱۶

۲۹

۳۵

۱۷

۳۸

۴۲

۱۸

۱۳

۵۸

۱۹

۲۰

۷۳

 

گفتا که ای بنده من تو از منی بسوی من خواهی گشت-----------------یکبار اگر توبه کنی بسوی نور خواهی گشت   محقق و نویسنده: سیروس مجللی www.quran19.ir  
شما اینجا هستید:  

آیا باور میکنید که کلمه :

من السماء ماء ۲۰ بار ذکر شده که در

توزده سوره از قرآن دیده میشود
کلمه ابصار

سی وهشت بار (۲×۱۹) در قرآن مجــــید ذکر شده

محقق ونویسنده: سیروس مجللی