موارد پالایش شده بر اساس تاریخ: آبان 1394
یکشنبه, 17 آبان 1394 ساعت 18:57

چرا خداوند خوبیها را در بر دارد

چرا خداوند خوبیها را در بر دارد؟

 

اگر خداوند دارای بدی بود چه اتفاقی می افتاد.

 

الف) مخلوقات را به زیبایی نمی آفرید

 

ب) به مخلوقاتش درس ظلم و ستم آموزش میداد

 

ج) بجای اینکه بگوید دست افتاده را بگیرید و انفاق کنید میگفت اگر دیدید کسی دارد می افتد یک لگد بزنید که دیگر نتواند از جایش بلند شود

 

د) بجای اینکه بگوید با ظلم مبارزه کنید میگفت با کسانی که دلرحم هستند مبارزه کنید

 

ه) بجای اینکه بگوید هر که کار نیک کند به بهشت میرود میگفت هر کس کار زشت انجام دهد جایزه زشتکاری به او میدهم.

این مطلب ادامه دارد

 

منتشرشده در قرآن
محقق ونویسنده: سیروس مجللی