موارد پالایش شده بر اساس تاریخ: ارديبهشت 1394
یکشنبه, 03 خرداد 1394 ساعت 18:47

عمل+اعمال

عمل+اعمال بدون پسوند ۵۷ بار ذکر شده

۵۷=۱۹×۳

رديف

آيه

سوره

۱

۶۲(عمل)

۲

۲

۱۹۵

۳

۳

۱۱۰

۴

۴

۱۲۳

۴

۵

۱۲۴

۴

۶

۶۹

۵

۷

۹۰

۵

۸

۵۴

۶

۹

۵۳

۷

۱۰

۵۳

۷

۱۱

۱۲۰

۹

۱۲

۴۱

۱۰

۱۳

۶۱

۱۰

۱۴

۸۱

۱۰

۱۵

۴۶

۱۱

۱۶

۴۲

۱۴

۱۷

۲۸

۱۶

۱۸

۹۷

۱۶

۱۹

۸۵

۱۷

۲۰

۸۸

۱۸

۲۱

۱۱۰

۱۸

۲۲

۶۰

۱۹

۲۳

۷۵

۲۰

۲۴

۸۲

۲۰

۲۵

۱۱۲

۲۰

۲۶

۷۴

۲۱

۲۷

۹۴

۲۱

۲۸

۱۰۰

۲۳

۲۹

۲۳

۲۵

۳۰

۷۰

۲۵

۳۱

۷۱

۲۵

۳۲

۱۹

۲۷

۳۳

۱۵

۲۸

۳۴

۶۷

۲۸

۳۵

۸۰

۲۸

۳۶

۴۴

۳۰

۳۷

۱۲

۳۲

۳۸

۳۱

۳۳

۳۹

۱۱

۳۴

۴۰

۱۲

۳۴

۴۱

۳۷

۳۴

۴۲

۱۰

۳۵

۴۳

۳۷

۳۵

۴۴

۳۷

۳۵

۴۵

۶۱

۳۷

۴۶

۴۰

۴۰

۴۷

۴۰

۴۰

۴۸

۵

۴۱

۴۹

۳۳

۴۱

۵۰

۴۶

۴۱

۵۱

۱۵

۴۵

۵۲

۱۵

۴۶

۵۳

9

۶۴

۵۴

11

۶۵

۵۵

7

۹۹

۵۶

8

۹۹

۵۷

۶۳(اعمال)

۲۳

 

منتشرشده در قرآن
محقق ونویسنده: سیروس مجللی