موارد پالایش شده بر اساس تاریخ: خرداد 1394
یکشنبه, 24 خرداد 1394 ساعت 18:34

بطن+بطون

بطن=۶ بار بطون =۱۳ بار

جمع نوزده بار

رديف

آيه

سوره

۱

۳۵

۳

۲

۱۵۱

۶

۳

۳۳

۷

۴

۴۵

۲۴

۵

۱۴۴

۳۷

۶

۲۴

۴۸

۷

۱۷۴

۲

۸

۱۰

۴

۹

۱۳۹

۶

۱۰

۶۶

۱۶

۱۱

۶۹

۱۶

۱۲

۷۸

۱۶

۱۳

۲۰

۲۲

۱۴

۲۱

۲۳

۱۵

۶۶

۳۷

۱۶

۶

۳۹

۱۷

۴۵

۴۴

۱۸

۳۲

۵۳

۱۹

۵۳

۵۶

 

منتشرشده در قرآن
شنبه, 23 خرداد 1394 ساعت 18:30

حَرَّمَ+محرم

حَرَّمَ  +محرم= حرام کرد ۲۱ بار ذکر شده که در نوزده آیه دیده می شود

 

رديف

آيه

سوره

۱

۱۷۳

۲

۲

۲۷۵

۲

۳

۹۳

۳

۴

۲۶

۵

۵

۷۲

۵

۶

۱۱۹

۶

۷

۱۴۳

۶

۸

۱۴۴

۶

۹

۱۵۰

۶

۱۰

۱۵۱-۱۵۱

۶

۱۱

۳۲

۷

۱۲

۳۳

۷

۱۳

۵۰

۷

۱۴

۲۹

۹

۱۵

۳۷-۳۷

۹

۱۶

۱۱۵

۱۶

۱۷

۳۳

۱۷

۱۸

۶۸

۲۵

۱۹

۹۱

۲۷

 

منتشرشده در قرآن
شنبه, 23 خرداد 1394 ساعت 18:07

حكمة

حِكْمَةَ = فرزانگی ,حکمت, پیامبری ۲۰ بار ذکر شده که در ۱۹ آیه دیده میشود

 

رديف

آيه

سوره

۱

۱۲۹

۲

۲

۱۵۱

۲

۳

۲۳۱

۲

۴

۲۵۱

۲

۵

۲۶۹-۲۶۹

۲

۶

۴۸

۳

۷

۸۱

۳

۸

۱۶۴

۳

۹

۵۴

۴

۱۰

۱۱۳

۴

۱۱

۱۱۰

۵

۱۲

۱۲۵

۱۶

۱۳

۳۹

۱۷

۱۴

۱۲

۳۱

۱۵

۳۴

۳۳

۱۶

۲۰

۳۸

۱۷

۶۳

۴۳

۱۸

۵

۵۴

۱۹

۲

۶۲

 

منتشرشده در قرآن
محقق ونویسنده: سیروس مجللی