موارد پالایش شده بر اساس تاریخ: اسفند 1395
شنبه, 05 فروردين 1396 ساعت 01:46

رمز قرآن کریم بر کف دستان

رمز قرآن کریم بر کف دستان نقش بسته
اگر به کف دستان خود دقت کنید بر کف دست راست عدد ۱۸ و دست چپ عدد ۸۱ نقش بسته که اگر دوعدد را جمع کنیم حاصل ۹۹ میشود حال اگر دو عدد را دنبال هم بنویسیم و بر عدد ۹۹ تقسیم کنیم عدد ۱۹ بدست می آید
۱۸+۸۱=۹۹
۱۸۸۱:۹۹=۱۹
۹×۹=۸۱
۹+۹=۱۸

منتشرشده در قرآن
محقق ونویسنده: سیروس مجللی