موارد پالایش شده بر اساس تاریخ: اسفند 1397
شنبه, 10 فروردين 1398 ساعت 21:10

ان کنتم مومنین +ان کنتم مسلمین

 

ان كنتم مومنين+ان كنتم مسلمين 19 بارذکر شده

و جالب توجه اینکه تا سوره 57 یعنی تا وسط سوره های قرآن  ذکر شده

سوره

آیه

ردیف

2

91

1

2

93

2

2

248

3

2

278

4

3

49

4

3

139

6

3

175

7

5

23

8

5

57

9

5

112

10

7

85

11

8

1

12

9

13

13

10

84

14

11

86

15

24

17

16

 

26

24

17

 

44

7

18

 

57

8

19

 

منتشرشده در قرآن
محقق ونویسنده: سیروس مجللی