امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
نوشته شده توسط سیروس مجللی دسته: قرآن
نمایش از 26 اسفند 1393 بازدید: 2012

 

الاول=۵۷ بار شامل

الاولين+الاولون+الاولي+الاول

(۳×۱۹)

رديف

آيه

سوره

۱

۲۵

۶

۲

۳۱

۸

۳

۳۸

۸

۴

۱۰۰

۹

۵

۱۰

۱۵

۶

۱۳

۱۵

۷

۲۴

۱۶

۸

۵۹

۱۷

۹

۵۵

۱۸

۱۰

۲۱

۲۰

۱۱

۵۱

۲۰

۱۲

۱۳۳

۲۰

۱۳

۵

۲۱

۱۴

۲۴

۲۳

۱۵

۶۸

۲۳

۱۶

۸۱

۲۳

۱۷

۸۳

۲۳

۱۸

۵

۲۵

۱۹

۲۶

۲۶

۲۰

۱۳۷

۲۶

۲۱

۱۸۴

۲۶

۲۲

۱۹۶

۲۶

۲۳

۳۸

۲۷

۲۴

۳۶

۲۸

۲۵

۴۳

۲۸

۲۶

۷۰

۲۸

۲۷

۳۳

۳۳

۲۸

۴۳

۳۵

۲۹

۱۷

۳۷

۳۰

۵۹

۳۷

۳۱

۷۱

۳۷

۳۲

۱۲۶

۳۷

۳۳

۱۶۸

۳۷

۳۴

۶

۴۳

۳۵

۸

۴۳

۳۶

۸

۴۴

۳۷

۳۵

۴۴

۳۸

۵۶

۴۴

۳۹

۱۷

۴۶

۴۰

۱۵

۵۰

۴۱

۲۵

۵۳

۴۲

۵۰

۵۳

۴۳

۵۶

۵۳

۴۴

۱۳

۵۶

۴۵

۳۹

۵۶

۴۶

۴۸

۵۶

۴۷

۴۹

۵۶

۴۸

۶۲

۵۶

۴۹

۳

۵۷

۵۰

۱۵

۶۸

۵۱

۱۶

۷۷

۵۲

۳۸

۷۷

۵۳

۲۵

۷۹

۵۴

۱۳

۸۳

۵۵

۱۸

۵۷

۵۶

۱۳

۹۲

۵۷

۴

۹۳

 

گفتا که ای بنده من تو از منی بسوی من خواهی گشت-----------------یکبار اگر توبه کنی بسوی نور خواهی گشت   محقق و نویسنده: سیروس مجللی www.quran19.ir  
محقق ونویسنده: سیروس مجللی