تاریخ و زمان فعلی

یکشنبه, ۱۸ نوامبر ۲۰۱۸
یکشنبه, ۲۷ آبان ۱۳۹۷
یکشنبه, ۰۹ ربیع الاول ۱۴۴۰

تاریخ

یکشنبه, 27 آبان 1397
امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

 

الاول=۵۷ بار شامل

الاولين+الاولون+الاولي+الاول

(۳×۱۹)

رديف

آيه

سوره

۱

۲۵

۶

۲

۳۱

۸

۳

۳۸

۸

۴

۱۰۰

۹

۵

۱۰

۱۵

۶

۱۳

۱۵

۷

۲۴

۱۶

۸

۵۹

۱۷

۹

۵۵

۱۸

۱۰

۲۱

۲۰

۱۱

۵۱

۲۰

۱۲

۱۳۳

۲۰

۱۳

۵

۲۱

۱۴

۲۴

۲۳

۱۵

۶۸

۲۳

۱۶

۸۱

۲۳

۱۷

۸۳

۲۳

۱۸

۵

۲۵

۱۹

۲۶

۲۶

۲۰

۱۳۷

۲۶

۲۱

۱۸۴

۲۶

۲۲

۱۹۶

۲۶

۲۳

۳۸

۲۷

۲۴

۳۶

۲۸

۲۵

۴۳

۲۸

۲۶

۷۰

۲۸

۲۷

۳۳

۳۳

۲۸

۴۳

۳۵

۲۹

۱۷

۳۷

۳۰

۵۹

۳۷

۳۱

۷۱

۳۷

۳۲

۱۲۶

۳۷

۳۳

۱۶۸

۳۷

۳۴

۶

۴۳

۳۵

۸

۴۳

۳۶

۸

۴۴

۳۷

۳۵

۴۴

۳۸

۵۶

۴۴

۳۹

۱۷

۴۶

۴۰

۱۵

۵۰

۴۱

۲۵

۵۳

۴۲

۵۰

۵۳

۴۳

۵۶

۵۳

۴۴

۱۳

۵۶

۴۵

۳۹

۵۶

۴۶

۴۸

۵۶

۴۷

۴۹

۵۶

۴۸

۶۲

۵۶

۴۹

۳

۵۷

۵۰

۱۵

۶۸

۵۱

۱۶

۷۷

۵۲

۳۸

۷۷

۵۳

۲۵

۷۹

۵۴

۱۳

۸۳

۵۵

۱۸

۵۷

۵۶

۱۳

۹۲

۵۷

۴

۹۳

 

گفتا که ای بنده من تو از منی بسوی من خواهی گشت-----------------یکبار اگر توبه کنی بسوی نور خواهی گشت   محقق و نویسنده: سیروس مجللی www.quran19.ir