تاریخ و زمان فعلی

سه شنبه, ۱۳ نوامبر ۲۰۱۸
سه شنبه, ۲۲ آبان ۱۳۹۷
سه شنبه, ۰۴ ربیع الاول ۱۴۴۰

تاریخ

سه شنبه, 22 آبان 1397
امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

تكبر۵۷ بار ذکر شده است

۳=۵۷:۱۹

 

رديف

آيه

سوره

۱

۳۴

۲

۲

۸۷

۲

۳

۱۸۵

۲

۴

۱۷۲

۴

۵

۱۷۳

۴

۶

۸۲

۵

۷

۹۳

۶

۸

۱۳

۷

۹

۳۶

۷

۱۰

۴۰

۷

۱۱

۴۸

۷

۱۲

۷۵

۷

۱۳

۷۶

۷

۱۴

۸۸

۷

۱۵

۱۳۳

۷

۱۶

۱۴۶

۷

۱۷

۲۰۶

۷

۱۸

۷۵

۱۰

۱۹

۲۱

۱۴

۲۰

۲۲

۱۶

۲۱

۲۳

۱۶

۲۲

۲۹

۱۶

۲۳

۴۹

۱۶

۲۴

۱۹

۲۱

۲۵

۳۷

۲۲

۲۶

۴۶

۲۳

۲۷

۶۷

۲۳

۲۸

۲۱

۲۵

۲۹

۳۹

۲۸

۳۰

۳۹

۲۹

۳۱

۷

۳۱

۳۲

۱۵

۳۲

۳۳

۳۱

۳۴

۳۴

۳۲

۳۴

۳۵

۳۳

۳۴

۳۶

۳۵

۳۷

۳۷

۷۴

۳۸

۳۸

۷۵

۳۸

۳۹

۵۹

۳۹

۴۰

۶۰

۳۹

۴۱

۷۲

۳۹

۴۲

۲۷

۴۰

۴۳

۳۵

۴۰

۴۴

۴۷

۴۰

۴۵

۴۸

۴۰

۴۶

۶۰

۴۰

۴۷

۷۶

۴۰

۴۸

۱۵

۴۱

۴۹

۳۸

۴۱

۵۰

۸

۴۵

۵۱

۳۱

۴۵

۵۲

۱۰

۴۶

۵۳

۲۰

۴۶

۵۴

۲۳

۵۹

۵۵

۵

۶۳

۵۶

۷

۷۱

۵۷

۲۳

۷۴

 

گفتا که ای بنده من تو از منی بسوی من خواهی گشت-----------------یکبار اگر توبه کنی بسوی نور خواهی گشت   محقق و نویسنده: سیروس مجللی www.quran19.ir