امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
نوشته شده توسط سیروس مجللی دسته: قرآن
نمایش از 31 فروردين 1394 بازدید: 877

تكبر۵۷ بار ذکر شده است

۳=۵۷:۱۹

 

رديف

آيه

سوره

۱

۳۴

۲

۲

۸۷

۲

۳

۱۸۵

۲

۴

۱۷۲

۴

۵

۱۷۳

۴

۶

۸۲

۵

۷

۹۳

۶

۸

۱۳

۷

۹

۳۶

۷

۱۰

۴۰

۷

۱۱

۴۸

۷

۱۲

۷۵

۷

۱۳

۷۶

۷

۱۴

۸۸

۷

۱۵

۱۳۳

۷

۱۶

۱۴۶

۷

۱۷

۲۰۶

۷

۱۸

۷۵

۱۰

۱۹

۲۱

۱۴

۲۰

۲۲

۱۶

۲۱

۲۳

۱۶

۲۲

۲۹

۱۶

۲۳

۴۹

۱۶

۲۴

۱۹

۲۱

۲۵

۳۷

۲۲

۲۶

۴۶

۲۳

۲۷

۶۷

۲۳

۲۸

۲۱

۲۵

۲۹

۳۹

۲۸

۳۰

۳۹

۲۹

۳۱

۷

۳۱

۳۲

۱۵

۳۲

۳۳

۳۱

۳۴

۳۴

۳۲

۳۴

۳۵

۳۳

۳۴

۳۶

۳۵

۳۷

۳۷

۷۴

۳۸

۳۸

۷۵

۳۸

۳۹

۵۹

۳۹

۴۰

۶۰

۳۹

۴۱

۷۲

۳۹

۴۲

۲۷

۴۰

۴۳

۳۵

۴۰

۴۴

۴۷

۴۰

۴۵

۴۸

۴۰

۴۶

۶۰

۴۰

۴۷

۷۶

۴۰

۴۸

۱۵

۴۱

۴۹

۳۸

۴۱

۵۰

۸

۴۵

۵۱

۳۱

۴۵

۵۲

۱۰

۴۶

۵۳

۲۰

۴۶

۵۴

۲۳

۵۹

۵۵

۵

۶۳

۵۶

۷

۷۱

۵۷

۲۳

۷۴

 

گفتا که ای بنده من تو از منی بسوی من خواهی گشت-----------------یکبار اگر توبه کنی بسوی نور خواهی گشت   محقق و نویسنده: سیروس مجللی www.quran19.ir  
محقق ونویسنده: سیروس مجللی