امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
نوشته شده توسط سیروس مجللی دسته: قرآن
نمایش از 02 مرداد 1394 بازدید: 986

خالدين+خالدون=۷۰بار در ۳۲ سوره

۳۸=۳۲-۷۰

۳۸ =(۱۹×۲)

رديف

آيه

سوره

۱

۲۵-۳۹-۸۱-۸۲-۱۶۲-۲۱۷-۲۵۷-۲۷۵

۲

۲

۱۵-۸۸-۱۰۷-۱۱۶-۱۳۶-۱۹۸

۳

۳

۱۳-۵۷-۱۲۲-۱۶۹

۴

۴

۸۰-۸۵-۱۱۹

۵

۵

۱۲۸

۶

۶

۲۰-۳۶-۴۲

۷

۷

۱۷-۲۲-۶۸-۷۲-۸۹-۱۰۰

۹

۸

۲۶-۲۷

۱۰

۹

۲۳-۱۰۷-۱۰۸

۱۱

۱۰

۵

۱۳

۱۱

۲۳

۱۴

۱۲

۲۹

۱۶

۱۳

۱۰۸

۱۸

۱۴

۷۶-۱۰۱

۲۰

۱۵

۸-۳۴-۹۹-۱۰۲

۲۱

۱۶

۱۱-۱۰۳

۲۳

۱۷

۱۶-۷۶

۲۵

۱۸

۵۸

۲۹

۱۹

۹

۳۱

۲۰

۶۵

۳۳

۲۱

۷۲-۷۳

۳۹

۲۲

۷۶

۴۰

۲۳

۷۱-۷۴

۴۳

۲۴

۱۴

۴۶

۲۵

۵

۴۸

۲۶

۱۲

۵۷

۲۷

۱۷-۲۲

۵۸

۲۸

۱۷

۵۹

۲۹

۹-۱۰

۶۴

۳۰

۱۱

۶۵

۳۱

۲۳

۷۲

۳۲

۶-۸

۹۸

 

گفتا که ای بنده من تو از منی بسوی من خواهی گشت-----------------یکبار اگر توبه کنی بسوی نور خواهی گشت   محقق و نویسنده: سیروس مجللی www.quran19.ir  
محقق ونویسنده: سیروس مجللی