امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
نوشته شده توسط سیروس مجللی دسته: قرآن
نمایش از 29 تیر 1394 بازدید: 1165

بحر+بحرین+بحران=۳۸ بار

(۲×۱۹)=۳۸

رديف

آيه

سوره

۱

۵۰

۲

۲

۱۶۴

۲

۳

۹۶

۵

۴

۵۹

۶

۵

۶۳

۶

۶

۹۷

۶

۷

۱۳۸

۷

۸

۱۶۳

۷

۹

۲۲

۱۰

۱۰

۹۰

۱۰

۱۱

۳۲

۱۴

۱۲

۱۴

۱۶

۱۳

۶۶

۱۷

۱۴

۶۷

۱۷

۱۵

۷۰

۱۷

۱۶

۶۰

۱۸

۱۷

۶۱

۱۸

۱۸

۶۳

۱۸

۱۹

۷۹

۱۸

۲۰

۱۰۹

۱۸

۲۱

۱۰۹

۱۸

۲۲

۷۷

۲۰

۲۳

۶۵

۲۲

۲۴

۴۰

۲۴

۲۵

۵۳

۲۵

۲۶

۶۳

۲۶

۲۷

۶۱

۲۷

۲۸

۶۳

۲۷

۲۹

۴۱

۳۰

۳۰

۳۷

۳۱

۳۱

۳۱

۳۱

۳۲

۱۲

۳۵

۳۳

۳۲

۴۲

۳۴

۲۴

۴۴

۳۵

۱۲

۴۵

۳۶

۶

۵۲

۳۷

۱۹

۵۵

۳۸

۲۴

۵۵

گفتا که ای بنده من تو از منی بسوی من خواهی گشت-----------------یکبار اگر توبه کنی بسوی نور خواهی گشت   محقق و نویسنده: سیروس مجللی www.quran19.ir  
محقق ونویسنده: سیروس مجللی