امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

بحر+بحرین+بحران=۳۸ بار

(۲×۱۹)=۳۸

رديف

آيه

سوره

۱

۵۰

۲

۲

۱۶۴

۲

۳

۹۶

۵

۴

۵۹

۶

۵

۶۳

۶

۶

۹۷

۶

۷

۱۳۸

۷

۸

۱۶۳

۷

۹

۲۲

۱۰

۱۰

۹۰

۱۰

۱۱

۳۲

۱۴

۱۲

۱۴

۱۶

۱۳

۶۶

۱۷

۱۴

۶۷

۱۷

۱۵

۷۰

۱۷

۱۶

۶۰

۱۸

۱۷

۶۱

۱۸

۱۸

۶۳

۱۸

۱۹

۷۹

۱۸

۲۰

۱۰۹

۱۸

۲۱

۱۰۹

۱۸

۲۲

۷۷

۲۰

۲۳

۶۵

۲۲

۲۴

۴۰

۲۴

۲۵

۵۳

۲۵

۲۶

۶۳

۲۶

۲۷

۶۱

۲۷

۲۸

۶۳

۲۷

۲۹

۴۱

۳۰

۳۰

۳۷

۳۱

۳۱

۳۱

۳۱

۳۲

۱۲

۳۵

۳۳

۳۲

۴۲

۳۴

۲۴

۴۴

۳۵

۱۲

۴۵

۳۶

۶

۵۲

۳۷

۱۹

۵۵

۳۸

۲۴

۵۵

گفتا که ای بنده من تو از منی بسوی من خواهی گشت-----------------یکبار اگر توبه کنی بسوی نور خواهی گشت   محقق و نویسنده: سیروس مجللی www.quran19.ir