امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
نوشته شده توسط سیروس مجللی دسته: قرآن
نمایش از 24 خرداد 1394 بازدید: 1157

بطن=۶ بار بطون =۱۳ بار

جمع نوزده بار

رديف

آيه

سوره

۱

۳۵

۳

۲

۱۵۱

۶

۳

۳۳

۷

۴

۴۵

۲۴

۵

۱۴۴

۳۷

۶

۲۴

۴۸

۷

۱۷۴

۲

۸

۱۰

۴

۹

۱۳۹

۶

۱۰

۶۶

۱۶

۱۱

۶۹

۱۶

۱۲

۷۸

۱۶

۱۳

۲۰

۲۲

۱۴

۲۱

۲۳

۱۵

۶۶

۳۷

۱۶

۶

۳۹

۱۷

۴۵

۴۴

۱۸

۳۲

۵۳

۱۹

۵۳

۵۶

 

گفتا که ای بنده من تو از منی بسوی من خواهی گشت-----------------یکبار اگر توبه کنی بسوی نور خواهی گشت   محقق و نویسنده: سیروس مجللی www.quran19.ir  
محقق ونویسنده: سیروس مجللی