امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
نوشته شده توسط سیروس مجللی دسته: قرآن
نمایش از 02 مرداد 1394 بازدید: 2017

واذ قال +واذقالت=۱۹ بار

 

رديف

آيه

سوره

۱

۳۰

۲

۲

۵۴

۲

۳

۶۷

۲

۴

۱۲۶

۲

۵

۲۶۰

۲

۶

۲۰

۵

۷

۱۱۶

۵

۸

۷۴

۶

۹

۶

۱۴

۱۰

۳۵

۱۴

۱۱

۲۸

۱۵

۱۲

۶۰

۱۸

۱۳

۱۳

۳۱

۱۴

۲۶

۴۳

۱۵

۵

۶۱

۱۶

۶

۶۱

۱۷

۴۲

۳

۱۸

۱۶۴

۷

۱۹

۱۳

۳۳

 

گفتا که ای بنده من تو از منی بسوی من خواهی گشت-----------------یکبار اگر توبه کنی بسوی نور خواهی گشت   محقق و نویسنده: سیروس مجللی www.quran19.ir  
محقق ونویسنده: سیروس مجللی