تاریخ و زمان فعلی

سه شنبه, ۱۳ نوامبر ۲۰۱۸
سه شنبه, ۲۲ آبان ۱۳۹۷
سه شنبه, ۰۴ ربیع الاول ۱۴۴۰

تاریخ

سه شنبه, 22 آبان 1397
امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

 نعمت بدون پسوند "ي" و "ه" =۱۹ بار ذکر شده

 

رديف

آيه

سوره

۱

۷

۱

۲

۴۰

۲

۳

۴۷

۲

۴

۱۲۲

۲

۵

۲۳۱

۲

۶

۱۱

۵

۷

۳۴

۱۴

۸

۷۲

۱۶

۹

۸۳

۱۶

۱۰

۱۱۴

۱۶

۱۱

۱۹

۲۷

۱۲

۱۹

۲۷

۱۳

۱۷

۲۸

۱۴

۳۱

۳۱

۱۵

۳۷

۳۳

۱۶

۳

۳۵

۱۷

۱۵

۴۶

۱۸

۱۵

۴۶

۱۹

۲۹

۵۲

 

گفتا که ای بنده من تو از منی بسوی من خواهی گشت-----------------یکبار اگر توبه کنی بسوی نور خواهی گشت   محقق و نویسنده: سیروس مجللی www.quran19.ir