امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
نوشته شده توسط سیروس مجللی دسته: قرآن
نمایش از 31 فروردين 1394 بازدید: 1169

 نعمت بدون پسوند "ي" و "ه" =۱۹ بار ذکر شده

 

رديف

آيه

سوره

۱

۷

۱

۲

۴۰

۲

۳

۴۷

۲

۴

۱۲۲

۲

۵

۲۳۱

۲

۶

۱۱

۵

۷

۳۴

۱۴

۸

۷۲

۱۶

۹

۸۳

۱۶

۱۰

۱۱۴

۱۶

۱۱

۱۹

۲۷

۱۲

۱۹

۲۷

۱۳

۱۷

۲۸

۱۴

۳۱

۳۱

۱۵

۳۷

۳۳

۱۶

۳

۳۵

۱۷

۱۵

۴۶

۱۸

۱۵

۴۶

۱۹

۲۹

۵۲

 

گفتا که ای بنده من تو از منی بسوی من خواهی گشت-----------------یکبار اگر توبه کنی بسوی نور خواهی گشت   محقق و نویسنده: سیروس مجللی www.quran19.ir  
محقق ونویسنده: سیروس مجللی