امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
نوشته شده توسط سیروس مجللی دسته: قرآن
نمایش از 20 مرداد 1393 بازدید: 1483

اتبعوا بدون پیشوند وسط آیت نوزده بار ذکر شده

 

رديف

آيه

سوره

۱

۱۶۶

۲

۲

۱۶۶

۲

۳

۱۶۷

۲

۴

۱۷۰

۲

۵

۱۷۴

۳

۶

۱۵۷

۷

۷

۵۹

۱۱

۸

۵۹

۱۹

۹

۱۲

۲۹

۱۰

۲۱

۳۱

۱۱

۲۰

۳۶

۱۲

۷

۴۰

۱۳

۳

۴۷

۱۴

۳

۴۷

۱۵

۱۴

۴۷

۱۶

۱۶

۴۷

۱۷

۲۸

۴۷

۱۸

۳

۵۴

۱۹

۲۱

۷۱

 

 

گفتا که ای بنده من تو از منی بسوی من خواهی گشت-----------------یکبار اگر توبه کنی بسوی نور خواهی گشت   محقق و نویسنده: سیروس مجللی www.quran19.ir  
شما اینجا هستید:  

آیا باور میکنید که کلمه :

من السماء ماء ۲۰ بار ذکر شده که در

توزده سوره از قرآن دیده میشود
کلمه ابصار

سی وهشت بار (۲×۱۹) در قرآن مجــــید ذکر شده

محقق ونویسنده: سیروس مجللی