تاریخ و زمان فعلی

پنجشنبه, ۲۴ ژانویه ۲۰۱۹
پنجشنبه, ۰۴ بهمن ۱۳۹۷
پنجشنبه, ۱۷ جمادی الاول ۱۴۴۰

تاریخ

پنجشنبه, 04 بهمن 1397
امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

عمل+اعمال بدون پسوند ۵۷ بار ذکر شده

۵۷=۱۹×۳

رديف

آيه

سوره

۱

۶۲(عمل)

۲

۲

۱۹۵

۳

۳

۱۱۰

۴

۴

۱۲۳

۴

۵

۱۲۴

۴

۶

۶۹

۵

۷

۹۰

۵

۸

۵۴

۶

۹

۵۳

۷

۱۰

۵۳

۷

۱۱

۱۲۰

۹

۱۲

۴۱

۱۰

۱۳

۶۱

۱۰

۱۴

۸۱

۱۰

۱۵

۴۶

۱۱

۱۶

۴۲

۱۴

۱۷

۲۸

۱۶

۱۸

۹۷

۱۶

۱۹

۸۵

۱۷

۲۰

۸۸

۱۸

۲۱

۱۱۰

۱۸

۲۲

۶۰

۱۹

۲۳

۷۵

۲۰

۲۴

۸۲

۲۰

۲۵

۱۱۲

۲۰

۲۶

۷۴

۲۱

۲۷

۹۴

۲۱

۲۸

۱۰۰

۲۳

۲۹

۲۳

۲۵

۳۰

۷۰

۲۵

۳۱

۷۱

۲۵

۳۲

۱۹

۲۷

۳۳

۱۵

۲۸

۳۴

۶۷

۲۸

۳۵

۸۰

۲۸

۳۶

۴۴

۳۰

۳۷

۱۲

۳۲

۳۸

۳۱

۳۳

۳۹

۱۱

۳۴

۴۰

۱۲

۳۴

۴۱

۳۷

۳۴

۴۲

۱۰

۳۵

۴۳

۳۷

۳۵

۴۴

۳۷

۳۵

۴۵

۶۱

۳۷

۴۶

۴۰

۴۰

۴۷

۴۰

۴۰

۴۸

۵

۴۱

۴۹

۳۳

۴۱

۵۰

۴۶

۴۱

۵۱

۱۵

۴۵

۵۲

۱۵

۴۶

۵۳

9

۶۴

۵۴

11

۶۵

۵۵

7

۹۹

۵۶

8

۹۹

۵۷

۶۳(اعمال)

۲۳

 

گفتا که ای بنده من تو از منی بسوی من خواهی گشت-----------------یکبار اگر توبه کنی بسوی نور خواهی گشت   محقق و نویسنده: سیروس مجللی www.quran19.ir