امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
نوشته شده توسط سیروس مجللی دسته: قرآن
نمایش از 03 خرداد 1394 بازدید: 1260

عمل+اعمال بدون پسوند ۵۷ بار ذکر شده

۵۷=۱۹×۳

رديف

آيه

سوره

۱

۶۲(عمل)

۲

۲

۱۹۵

۳

۳

۱۱۰

۴

۴

۱۲۳

۴

۵

۱۲۴

۴

۶

۶۹

۵

۷

۹۰

۵

۸

۵۴

۶

۹

۵۳

۷

۱۰

۵۳

۷

۱۱

۱۲۰

۹

۱۲

۴۱

۱۰

۱۳

۶۱

۱۰

۱۴

۸۱

۱۰

۱۵

۴۶

۱۱

۱۶

۴۲

۱۴

۱۷

۲۸

۱۶

۱۸

۹۷

۱۶

۱۹

۸۵

۱۷

۲۰

۸۸

۱۸

۲۱

۱۱۰

۱۸

۲۲

۶۰

۱۹

۲۳

۷۵

۲۰

۲۴

۸۲

۲۰

۲۵

۱۱۲

۲۰

۲۶

۷۴

۲۱

۲۷

۹۴

۲۱

۲۸

۱۰۰

۲۳

۲۹

۲۳

۲۵

۳۰

۷۰

۲۵

۳۱

۷۱

۲۵

۳۲

۱۹

۲۷

۳۳

۱۵

۲۸

۳۴

۶۷

۲۸

۳۵

۸۰

۲۸

۳۶

۴۴

۳۰

۳۷

۱۲

۳۲

۳۸

۳۱

۳۳

۳۹

۱۱

۳۴

۴۰

۱۲

۳۴

۴۱

۳۷

۳۴

۴۲

۱۰

۳۵

۴۳

۳۷

۳۵

۴۴

۳۷

۳۵

۴۵

۶۱

۳۷

۴۶

۴۰

۴۰

۴۷

۴۰

۴۰

۴۸

۵

۴۱

۴۹

۳۳

۴۱

۵۰

۴۶

۴۱

۵۱

۱۵

۴۵

۵۲

۱۵

۴۶

۵۳

9

۶۴

۵۴

11

۶۵

۵۵

7

۹۹

۵۶

8

۹۹

۵۷

۶۳(اعمال)

۲۳

 

گفتا که ای بنده من تو از منی بسوی من خواهی گشت-----------------یکبار اگر توبه کنی بسوی نور خواهی گشت   محقق و نویسنده: سیروس مجللی www.quran19.ir  
محقق ونویسنده: سیروس مجللی