تاریخ و زمان فعلی

پنجشنبه, ۱۵ نوامبر ۲۰۱۸
پنجشنبه, ۲۴ آبان ۱۳۹۷
پنجشنبه, ۰۶ ربیع الاول ۱۴۴۰

تاریخ

پنجشنبه, 24 آبان 1397
امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

عمل+اعمال بدون پسوند ۵۷ بار ذکر شده

۵۷=۱۹×۳

رديف

آيه

سوره

۱

۶۲(عمل)

۲

۲

۱۹۵

۳

۳

۱۱۰

۴

۴

۱۲۳

۴

۵

۱۲۴

۴

۶

۶۹

۵

۷

۹۰

۵

۸

۵۴

۶

۹

۵۳

۷

۱۰

۵۳

۷

۱۱

۱۲۰

۹

۱۲

۴۱

۱۰

۱۳

۶۱

۱۰

۱۴

۸۱

۱۰

۱۵

۴۶

۱۱

۱۶

۴۲

۱۴

۱۷

۲۸

۱۶

۱۸

۹۷

۱۶

۱۹

۸۵

۱۷

۲۰

۸۸

۱۸

۲۱

۱۱۰

۱۸

۲۲

۶۰

۱۹

۲۳

۷۵

۲۰

۲۴

۸۲

۲۰

۲۵

۱۱۲

۲۰

۲۶

۷۴

۲۱

۲۷

۹۴

۲۱

۲۸

۱۰۰

۲۳

۲۹

۲۳

۲۵

۳۰

۷۰

۲۵

۳۱

۷۱

۲۵

۳۲

۱۹

۲۷

۳۳

۱۵

۲۸

۳۴

۶۷

۲۸

۳۵

۸۰

۲۸

۳۶

۴۴

۳۰

۳۷

۱۲

۳۲

۳۸

۳۱

۳۳

۳۹

۱۱

۳۴

۴۰

۱۲

۳۴

۴۱

۳۷

۳۴

۴۲

۱۰

۳۵

۴۳

۳۷

۳۵

۴۴

۳۷

۳۵

۴۵

۶۱

۳۷

۴۶

۴۰

۴۰

۴۷

۴۰

۴۰

۴۸

۵

۴۱

۴۹

۳۳

۴۱

۵۰

۴۶

۴۱

۵۱

۱۵

۴۵

۵۲

۱۵

۴۶

۵۳

9

۶۴

۵۴

11

۶۵

۵۵

7

۹۹

۵۶

8

۹۹

۵۷

۶۳(اعمال)

۲۳

 

گفتا که ای بنده من تو از منی بسوی من خواهی گشت-----------------یکبار اگر توبه کنی بسوی نور خواهی گشت   محقق و نویسنده: سیروس مجللی www.quran19.ir