تاریخ و زمان فعلی

سه شنبه, ۱۹ مارس ۲۰۱۹
سه شنبه, ۲۸ اسفند ۱۳۹۷
سه شنبه, ۱۲ رجب ۱۴۴۰

تاریخ

سه شنبه, 28 اسفند 1397
امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

قوم ال آخر آیات شامل :

قوم الظالمین – قوم الکافرین- قوم الفاسقین-قوم المجرمين-قوم الضالین-قوم المفسدین

در نوزده سوره دیده میشوند

رديف

آيه

سوره

۱

۲۸۶-۲۵۰-۲۵۸-۲۶۴

۲

۲

۸۶-۱۴۷

۳

۳

۲۵-۲۶-۵۱-۶۷-۶۸-۸۴-۱۰۸

۵

۴

۴۷-۶۸-۷۷-۱۴۴-۱۴۷

۶

۵

۴۷-۹۹-۱۵۰

۷

۶

۱۹-۲۴-۳۷-۸۰-۹۶-۱۰۹

۹

۷

۱۳-۸۵-۸۶

۱۰

۸

۴۴

۱۱

۹

۸۷-۱۱۰

۱۲

۱۰

۱۰۷

۱۶

۱۱

۲۸-۴۱-۹۴

۲۳

۱۲

۱۰

۲۶

۱۳

۲۱-۲۵-۵۰

۲۸

۱۴

۳۰

۲۹

۱۵

۱۰-۲۵-۳۵

۴۶

۱۶

۵-۷

۶۱

۱۷

۵

۶۲

۱۸

۶

۶۳

۱۹

۱۱

۶۶

گفتا که ای بنده من تو از منی بسوی من خواهی گشت-----------------یکبار اگر توبه کنی بسوی نور خواهی گشت   محقق و نویسنده: سیروس مجللی www.quran19.ir